Opšti uslovi korišćenja i kupovine putem sajta – vakpak.rs

 1. Uvodne odredbe

Posetom ili kupovinom na sajtu vakpak.rs prihvatate Opšte uslove korišćenja sajta (u daljem tekstu : Opšti uslovi) koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo.

Opštim uslovima definisana su osnovna pravila čijim će poštovanjem od strane privrednog društva Vakpak d.o.o. Beograd – Zemun, registrovanog u skladu sa zakonima Republike Srbije pred Agencijom za privredne registre, pod matičnim identifikacionim brojem : 21035661 i poreskim identifikacionim brojem : 108620508, sa registrovanim sedištem na adresi : 22. Oktobra 15, Zemun, Beograd (u daljem tekstu : Vlasnik sajta/Prodavac) i krajnjeg korisnika (u daljem tekstu : Korisnik) biti obezbeđeno uspešno okončanje prodajnih transakcija putem Vakpak.

Nepoštovanje pravila definisanih Opštim uslovima mogu prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu porudžbinu.

Opštim uslovima definisane su i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose Prodavac i Korisnik, u zavisnosti od odgovornosti za radnje koje su izazvale takve posledice.

Vlasnik sajta zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja Korisnika vrši ažuriranje Opštih uslova.

Korisnik je dužan da pre svake kupovine proveri odredbe Opštih uslova.

    2. Označavanje cena i deklaracija robe

Sve cene proizvoda u ponudi preko Vakpak su istaknute na jasan, nesumnjiv, lako uočljiv i čitljiv način pored prikaza ili opisa robe. Prodajna cena je konačna cena po jedinici robe što znači da prodajna cena uključuje i poreze i dažbinu.

Korisnicima su putem Vakpak dostupni podaci o nazivu i vrsti robe, tipu i modelu u skladu sa prirodom robe.

U slučaju potrebe za više informacije u vezi cena ili deklaracija robe Korisnici se mogu elektronskim putem obratiti administratorima sajta Vakpak.

    3. Naručivanje proizvoda putem sajta

Sve narudžbine putem Vakpak koji su napravljena prema pravilima Opštih uslova obavezujuće su za Prodavca i za Korisnika, i ne mogu biti otkazane ili izmenjene sem u slučajevima predviđenim Opštim uslovima ili bez prethodnog dogovora dveju strana.

Korisnik je dužan da prilikom naručivanja putem Vakpak prati sledeće korake:

 • korak 1 – pristupanje stranici;
 • korak 2 – izbor proizvoda;
 • korak 3 – popunjavanje narudžbenice putem unošenja neophodnih podataka za dostavu i vršenja izbora načina plaćanja;
 • korak 4 – provera sadržaja popunjene narudžbenice pre podnošenja narudžbenice kako bi se osigurao da su podaci iz narudžbenice tačni;
 • korak 5 – plaćanje bankovnom karticom u slučaju izbora predmetnog načina plaćanja;
 • korak 6 – provera povratne poruke Prodavca i postupanje u skladu sa sadržajem te poruke;

Korisnik može naručiti više proizvoda u jednoj transakciji.

    4. Način plaćanja

Prilikom narudžbine Korisnik se može opredeliti za dva načina plaćanja : plaćanje platnom karticom ili gotovinom prilikom dostave.

U slučaju da prilikom procesa plaćanja putem platne kartice Korisnik preskoči ili prekine predmetni proces, transakcija neće biti sprovedena i Korisnik gubi sva prava koja bi proistekla iz narudžbine.

Prihvatamo Visa, Master Card i Dina platne kartice.

    5. Isporuka proizvoda

Prodavac se obavezuje da će robu nakon izvršenog plaćanja dostaviti proizvod Korisniku na sledeći način:

Kupcu će roba biti poslata putem sistema ekspresne dostave u roku od 3 od izvršene uplate.

Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća prilikom slanja proizvoda pokušati na sve načine da stupi u kontakt sa Korisnikom i obavesti ga o teškoćama prilikom isporuke.

Korisnik je dužan da odmah nakon preuzimanja narudžbine proveri sastav paketa i prijavi eventualne vidne materijalne nedostatke.

    6. Odgovornosti za isporuku

Prodavac ne može odgovarati za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi zbog nedostupnosti Korisnika.

U slučaju da Korisnik navede pogrešne podatke prilikom popunjavanja narudžbenice, Prodavac ne snosi odgovornost za probleme prilikom od dostavljanja naručenog proizvoda.

    7. Komunikacija elektronskim putem i telefonskim putem

Komunikacija sa Korisnicima može se vršiti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koje Prodavac objavljuje na sajtu. Email poruke Korisnici mogu slati na sledeću elektronsku adresu: office@vakpak.rs.

Za potrebe pružanja elektronske prodaje Prodavac se može obratiti Korisnicima i telefonskim putem.

    8. Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj prikazan na Vakpakkao što su oznake, stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, audio i video zapisi, softverska rešenja su u vlasništvu Vlasnika sajta ili su u vlasništvu dobavljača Vlasnika sajta sa kojima to privredno društvo ima zaključene ugovore o licenci.

Zabranjeno je korišćenja bilo kog od navedenih sadržaja bez prethodne saglasnosti Vlasnika sajta. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na Vakpak smatrate da je Vaš ili da se koristi bez saglasnosti nosioca prava intelektualne svojine, zamolili bismo Vas da nas prethodno kontaktirate kako bismo utvrdili osnovanost korišćenja predmetnog sadržaja.

    9. Reklamacije 

Korisnik može da izjavi reklamaciju u skladu sa pravilima određenim Opštim uslovima i Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) (u daljem tekstu: Zakon).

Korisnik može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava vezanih za nesaobraznost, garanciju kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazan ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru ukoliko:

 1. Odgovara opisu robe koji je dao Prodavac na sajtu;
 2. Ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Korisnik nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenju ugovora;
 3. Ako ima svojstvo potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 4. Ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovora onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Korisnik može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Prodavac odgovara za nesoabraznost isporučene robe u sledećim slučajevima:

 1. je postojala u času prelaska rizika na Korisnika, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;
 2. se pojavila posle prelaska rizika na Korisnika, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Prodavca;
 3. je Prodavac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku narudžbine Korisniku bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok saobraznosti u materijalu koji je dao Korisnik.

Korisnik može da izjavi reklamaciju elektronskim putem, dostavljanjem email-a na elektronsku adresu Prodavca uz dostavljanje računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.

Korisnik može da izjavi reklamaciju u roku od 14 od dana isporuke proizvoda.

Prodavac će Korisniku elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac će bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije elektronskim putem odgovoriti Korisniku na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca o reklamaciji sadržaće odluku o tome da li Prodavac prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Korisnika i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacija neće biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije Korisnika.

Prodavac će postupiti u skladu sa odlukom, predlogom i rokom rešavanja reklamacije tek po prethodnoj saglasnosti Korisnika.

Korisnik ima mogućnost zamene proizvoda ili povraćaja novca, bez da postoji reklamacija na proizvod, ukoliko u roku od 14 dana od isporuke proizvoda istu vrati u originalnoj ambalaži i bez vidljivih znakova da je roba korišćenja. U slučaju korišćenja ove mogućnosti svi troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.

Prodavac je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prijema vraćenog proizvoda, Korisniku vrati iznos koji je platio, pod uslovom da Prodavac konstatuje da je roba vraćena propisno i da nema znakova da je korišćena.

Ukoliko Prodavac konstatuje da Korisnik nije postupio u skladu sa gorenavedenim pravilima, odmah će o tome obavestiti Korisnika i vratiti proizvod Korisniku. Troškovi vraćanja proizvoda padaju na teret Korisnika.

Reklamaciji ne podleže roba kupljena na sniženju, rasprodaji, kao ni roba sa oznakom „roba sa nedostatkom“.

Ukoliko ste robu kupili u online prodavnici, prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 011 2615 640. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas kontaktirate najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas kontaktirate.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo Vam na uloženu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 30 Dana od trenutka podnošenja iste.

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je prethodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi Vak Pak DOO, već trošak pada na teret kupca.

    10. Garancija

Prodavac je dužan da na zahtev Korisnika izda garantni list koji se po pravilu sačinjava u pisanom obliku, na papiru. Ukoliko se Korisnik saglasi, garantni list se može izdati i u elektronskom obliku.

Garantni list sadrži sve podatke iz garancije, navedene na jasan i čitljiv način, a naročito podatke o:

 1. pravima koja potrošač ima na osnovu Zakona i da garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača koja proizilaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru;
 2. nazivu i adresi Prodavca;
 3. datumu predaje robe Korisniku;
 4. podatke koji identifikuju robu (model, tip, serijski broj i sl.);
 5. sadržini garancije, uslovima i postupku ostvarivanja prava iz garancije;
 6. trajanju garantnog roka i prostornom važenju garancije.

Pravila koja se odnose na reklamaciju utvrđena Opštim uslovima odnose se i na podnošenje reklamacije u slučaju garancije. U slučaju nedostatka pravila koristiće se odredbe Zakona.