POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI – POLITIKA PRIVATNOSTI

Vakpak DOO BEOGRAD – ZEMUN, osnovano u skladu sa zakonima Republike Srbije pred Agencijom za privredne registre, pod matičnim brojem: 21035661, sa registrovanim sedištem na adresi: 22. Oktobra 15, Zemun, Beograd ( u daljem tekstu: „Vakpak“) je rukovalac podacima o ličnosti fizičkih lica koje obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018, u daljem tekstu: Zakon), podzakonskim aktima i poslovnim potrebama.

Vakpak obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa Politikom zaštite podataka o ličnosti – Politikom privatnosti (u daljem tekstu: Politika).

Svrha dokumenta i osnovni pojmovi

Ova Politika ima za cilj da na jasan, razumljiv i lako dostupan način objasni koje podatke o ličnosti Vakpak prikuplja, u koju svrhu, kako se štite i kako se ostvaruju prava vezana za podatke o ličnosti. Kako bi lica na koja se podaci odnose bila svesna prava koja poseduju i načina na koji mogu da ih ostvare potrebno je znaju da pojedini izrazi u ovom dokumentu imaju sledeće značenje:

 • Pod obradom podatka o ličnosti podrazumeva se svaka radnja koja se vrši automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima kao što je prikupljanje, upotreba, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, prilagođavanje, menjanje, otkrivanje, prenošenje, dostavljanje, pružanje na uvid, kopiranje odnosno umnožavanje, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje, koje Vakpak vrši direktno ili preko povezanih lica.
 • Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, direktno ili indirektno (u daljem tekstu: „podatak ili podatak o ličnosti“).
 • Lice na koje se podaci odnose je svako fizičko lice (pojedinac) čiji se podaci o ličnosti obrađuju od strane Vakpak.
 • Posebnu vrstu podataka o ličnosti čine podaci o ličnosti kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.
 1. Oblast primene 

Politika se primenjuje na sve podatke o ličnosti korisnika usluga i zainteresovanih lica kojima Vakpak obrađuju odnosno kojima određuje svrhu i način obrade.

Politika se primenjuje na sve proizvode, usluge, procese i aktivnosti Vakpak koji uključuju obradu podataka o ličnosti.

Politika je prvenstveno namenjena fizičkim licima koja popunjavaju narudžbenice i/ili popunjavaju zahteve i/ili koriste proizvode i usluge Vakpak (u daljem tekstu: „Korisnici“) ili postavljaju pitanja i informišu se o proizvodima i uslugama Vakpak (u daljem tekstu: „Zainteresovana lica“), ali i na ostala fizička lica do čijih podataka Vakpak dolazi tokom svog poslovanja u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Politika se ne primenjuje na anonimizovane podatke odnosno na podatke na osnovu kojih identitet lica nije neposredno ili posredno odrediv. Anonimizovani podatak je podatak koji je izmenjen na način da se ne može povezati s određenim fizičkim licem ili se ne može povezati bez nesrazmernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra Podatkom o ličnosti.

 1. Načela obrade zaštite podataka o ličnosti

Vakpak vrši obrada podataka o ličnosti u skladu sa načelima obrade podataka o ličnosti predviđenim Zakonom kojima se obezbeđuje zaštita prava i sloboda Korisnika i Zainteresovanih lica.

Vakpak obezbeđuje ostvarivanje prave i sloboda lica na koje se podaci odnose u skladu sa Zakonom pridržavajući se sledećih načela:

Zakonitost, poštenje i transparentnost

Vakpak obezbeđuje zakonit, pošten i transparentan način obrade Podataka o ličnosti uz pomoć sledećih mera:

 • jasan i pregledan način prosleđivanja informacija licu na koje se podaci odnose o nameni, načinu i vrsti obrade podataka o ličnosti još u fazi prikupljanja podataka o ličnosti;
 • obrada je potrebna u cilju sprovođenja ugovora koji Vakpak zaključuje sa licem na koje se podaci odnose ili se zasniva na prethodnom pristanku lica na koje se podaci odnose;

Ograničenje svrhe

Vakpak obrađuje Podatke o ličnosti u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

Minimalni obim podataka

Vakpak prikuplja i obrađuje samo Podatke o ličnosti o licu na koje se podaci odnose koji su potrebni za ispunjenje svrhe za koju se Podaci obrađuju.

Dodatni Podaci o ličnosti pribavljaju se i obrađuju uz pristanak lica na koje se podaci odnose, a radi ispunjenja određene svrhe.

Tačnost

Vakpak obezbeđuje tačnost podataka o ličnosti sprovođenjem automatizovanih i ručnih kontrola prilikom obrade podataka o ličnosti.

Ograničenje čuvanja

Rokovi čuvanja podataka su predviđeni internim aktom Vakpak o čuvanju registraturskog materijala, i to na način da se čuvaju u okviru zakonski određenih rokova čuvanja i u okviru rokova neophodnih za postizanje svrhe obrade istih.

Integritet i poverljivost

Vakpak poštuje načelo integriteta i poverljivosti podataka o ličnosti. Vakpak ima implementirane tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka o ličnosti prateći pri tome zakonske odredbe, dobru poslovnu praksu i međunarodno priznate standarde.

Obrada podataka o ličnosti na lokaciji trećih lica (obrađivača) vrši se na osnovu ugovora kojim se između ostalog uređuju dužnosti obrađivača u pogledu obezbeđenja podataka o ličnosti i momentalnog izveštavanja o bezbednosnim događajima koji bi mogli da imaju uticaj na poverljivost i / ili integritet podataka o ličnosti.

 1. Kategorija lica na koje se podaci o ličnosti odnose

Vakpak prikuplja i obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 1. Informacije koje Korisnici dostavljaju popunjavanjem odgovarajućih formi na našoj internet stranici.

Ovo uključuje podatke dobijene popunjavanjem narudžbenica na internet stranici Vakpak. Podaci o ličnosti koji se u ove svrhe obrađuju uključuju ali nisu ograničeni na: ime i prezime, adresa, kontakt telefon, adresa elektronske pošte.

 1. Informacije sadržane u evidencijama o komunikacijama i prepiskama u situacijama uspostavljanja kontakta od strane Korisnika i Zainteresovanih lica.

Ovi podaci uključuju zapise o elektronskoj komunikaciji sa Korisnicima u slučaju podnošenja žalbi ili reklamacija ili postavljanja pitanja od strane Korisnika ili Zainteresovanih lica.

Vakpak ne obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti.

 1. Način prikupljanja podataka o ličnosti

Vakpak podatke o ličnosti prikuplja:

Direktno od Korisnika, Zainteresovanih lica, neposrednim dostavljanjem od strane Korisnika i/ili Zainteresovanog lica (kao na primer prilikom podnošenja narudžbenice za proizvod, u toku komunikacije Korisnika/Zainteresovanog lica posredstvom internet stranice, prilikom podnošenja prigovora i slično).

Preduslov za svako prikupljanje podataka o ličnosti je postojanje odgovarajućeg pravnog osnova u skladu sa Zakonom.

 1. Rokovi čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe obrade, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vreme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu ili anonimizuju.

Rokovi čuvanja podataka o ličnosti propisani su internim pravilnikom kojim se uređuje zaštita i obrada arhivskog i registratorskog materijala, a u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

 1. Svrha obrade podataka o ličnosti

Vakpak podatke o ličnosti lica na koje se podaci odnose obrađuje samo onda kada je takva obrada zakonita. Obrada je zakonita u sledećim slučajevima:

 1. Obrada je neophodna za izvršavanje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili kako bi se preduzele radnje na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora.

U cilju pružanja usluga Korisnicima, obrađuje se minimalan set podataka neophodan za pružanje pojedine usluge, odnosno prodaju proizvoda. U suprotnom, odnosno ako lice na koje se podatak odnosi odbije da dostavi traženi set podataka, Vakpak neće biti u mogućnosti da sa Korisnikom zaključi ugovor i omogući korišćenje proizvoda ili usluge. Minimalni set podataka podrazumeva upotrebu podataka radi provere identiteta Korisnika i/ili Zainteresovanog lica, kao i upotrebu kontakt podataka lica a za potrebe kontaktiranja u vezi s pružanjem usluge, korisničke podrške i drugih radnji povezanih sa zaključenjem i izvršenjem ugovora.

 1. Obrada je neophodna radi poštovanja zakonskih obaveza Vakpak (važeći zakonski propisi prema kojima je Vakpak dužan da postupa).

Na osnovu pisanog zahteva zasnovanog na važećim zakonskim propisima, Vakpak je obavezan da u određenim situacijama nadležnim državnim telima (npr. sudovima, policiji, itd.) dostavi ili omogući pristup određenim podacima o ličnosti Korisnika i ostalih lica.

 1. Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Vakpak, osim kada su od tih interesa jači interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.

Pod legitimnim interesom Vakpak podrazumeva se obrada koja služi kako bi se unapredio razvoj proizvoda i unapređenje poslovanja, modernizovale usluge, ponudili proizvodi i usluge za koje se očekuje da će unaprediti poslovanje.

 1. Lice na koje se podaci odnose dalo je pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti u jednu ili više posebno određenih svrha, pri čemu taj pristanak mora biti dokaziv i dobrovoljan, napisan lako razumljivim jezikom a lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku svoj pristanak povuče.
 1. Obrada je neophodna u cilju životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica.
 1. Obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Vakpak.
 1. Automatizovano donošenje odluka

Vakpak u okviru svog poslovanja, može donositi odluke na osnovu automatske obrade podataka, uključujući i profilisanje, a takva obrade se sprovodi u skladu sa:

 1. važećim zakonima;
 2. izvršenjem ugovornih obaveza;
 3. izričitim pristankom lica na koje se podaci odnose;
 4. legitimnim interesima Vakpak.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj, osim ako je ta odluka:

1) neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca;

2) zasnovana na zakonu, ako su tim zakonom propisane odgovarajuće mere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose;

3) zasnovana na izričitom pristanku lica na koje se podaci odnose.

U skladu s Zakonom, Vakpak omogućava licima na koje se podaci odnose da ostvare pravo na prigovor na automatsku obradu, uključujući i profilisanje. Prigovor se može podneti bilo u odnosu na početnu ili dalju obradu, u bilo koje vreme i besplatno.

 1. Ko im pristup podacima o ličnosti i kome se šalju?

Pristup podacima o ličnosti imaju samo administratori internet stranice i elektronske pošte Vakpak, samo u onoj meri u kojoj je to minimalno neophodno za izvršenje svrhe zbog kojih se podaci obrađuju.

Podaci o ličnosti dostupni su trećim licima izvan Vakpak samo u sledećim slučajevima:

 • ako postoji zakonska obaveza ili izričito ovlašćenje na osnovu zakona (npr. zahtev suda);
 • ako je za obavljanje pojedinih poslova angažovano treće lice odnosno podizvođač (obrađivač), pri čemu taj obrađivač deluje isključivo u skladu i po nalogu Vakpak, a Vakpak osigurava sve mere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja samostalno;
 • ako je podatke potrebno proslediti radi izvršenja ugovora;
 • ostalim licima izvan Vakpak za koje postoji izričiti pristanak lica na koje se podaci odnose.
 1. Bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Sa podacima o ličnosti postupa se kao sa poslovnom tajnom Vakpak i shodno tome klasifikovani su kao poverljivi podaci. U skladu sa njihovom klasifikacijom, na njih se primenjuju adekvatne mere zaštite kojima se ovi podaci štite od povrede, neovlašćenog pristupa, slučajnog gubitka, uništenja, oštećenja, te svakog drugog ugrožavanja bezbednosti.

Vakpak ima implementiran sistem za upravljanje bezbednošću informacija i u okviru njega uspostavljene adekvatne mere za zaštitu poverljivosti, integriteta i/ili raspoloživost podataka o ličnosti. U slučaju povrede podataka o ličnosti koja za posledicu ima ili može imati slučajno ili namerno uništenje, gubitak, izmenu ili neovlašćeno otkrivanje podataka o ličnosti prilikom njihove obrade, a koja može proizvesti visok rizik po prava i slobode fizičkih lica na koja se podaci odnose, Vakpak će odmah po dobijanju saznanja o takvoj povredi, bez nepotrebnog odlaganja, obavestiti Poverenika i lice na koje se podaci odnose na jasan i razumljiv način uz obavezno navođenje kontakt podatka rukovaoca, opis mogućih posledica kao i opis preduzetih mera. Vakpak će u slučaju povrede podataka o ličnosti odmah preduzeti odgovarajuće mere kako bi se sprečila dalja šteta po prava i slobode lica na koje se podaci odnose i kako bi se umanjile posledice nastale usled te povrede.

 1. Koja  prava imaju lica na koje se podaci odnose?

Korisnici, Zainteresovana lica i ostala lica na koje se podaci o ličnosti odnose, mogu ostvariti sledeća prava:

 1. Pravo na pristup podacima o ličnosti –  podnosilac zahteva za ostvarivanje ovog prava ima pravo na dobijanje informacije o postojanju obrade podataka o ličnosti koji se odnose na njega, o svrsi obrade, o vrsti podataka o ličnosti koji se obrađuju, primaocima ili kategorijama primalaca kojima se podaci o ličnosti otkrivaju ili mogu biti otkriveni, o rokovima čuvanja, o postojanju prava da se zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno prava na ograničenje obrade tih podataka, o postojanju prava da se podnese pritužba Povereniku, dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose, o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose.

Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, lice na koje se odnose ima pravo da bude informisano o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos u skladu sa Zakonom.

Vakpak je dužna da licu na koje se podaci odnose na njegov zahtev dostavi kopiju podataka koje obrađuje.

Ostvarivanje prava i sloboda drugih lica ne može se ugroziti ostvarivanjem prava na dostavljanje kopije.

 1. Pravo na ispravku podataka o ličnosti – Vakpak je dužan da licu na koje se podaci odnose omogući ostvarivanje prava na ispravku, pri čemu će aktivnosti, sa namerom ispravke netačnih podataka lica na koje se podaci odnose, preduzeti bez nepotrebnog odlaganja. Uzimajući u obzir svrhu obrade, lice čiji se podaci obrađuju ima i mogućnost da dopuni nepotpune podatke.
 1. Pravo na ograničavanje obrade – Vakpak je dužan da licu na koje se podaci odnose omogući da ostvari pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Vakpak ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:
 • lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Vakpak proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
 • Vakpak više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Vakpak preteže nad interesima tog lica.

Ako je obrada ograničena u skladu sa zahtevom lica na koje se podaci odnose, ti podaci mogu se dalje obrađivati samo na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Vakpak je dužan da informiše lice na koje se podaci odnose o prestanku ograničenja, pre nego što ograničenje prestane da važi.

 1. Pravo na prigovor odnosi se na pravo lica da u svakom trenutku može podneti prigovor Vakpak na zakonitost obrade njegovih podataka o ličnosti koje su ustanovljene na osnovu odgovarajućih pravnih osnova za obradu
 • Vakpak će po prijemu prigovora ograničiti obradu tački 11.3, a nakon završene procene osnovanosti prigovora, prekinuti sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako predoči da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.
 • Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.
 • Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.
 1. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – Lice na koje se podaci odnose ima pravo na brisanje svojih podataka o ličnosti i može ostvarivanja tog prava zahtevati  u sledećim slučajevima:
 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • lice na koje se podaci odnose opozove pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • lice na koje se podaci odnose uložilo je prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose.
 1. Pravo lica na prenosivost podataka – Vakpak je dužan da omogući licu na koje se podaci odnose da svoje podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Vakpak primi od istog u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Vakpak kome su ti podaci bili dostavljeni, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:
 • obrada je zasnovana na pristanku lica na koje se podaci odnose za obradu njegovih (posebnih) podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha ili na osnovu ugovora; i
 • obrada se vrši automatizovano.

Pravo lica na koje se podaci odnose obuhvata i pravo da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Vakpak kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.

Vakpak postupanjem po zahtevu lica na koje se podaci odnose za ostvarivanje prava na prenosivost podataka ne može štetno uticati na ostvarivanje prava i sloboda drugih lica.

 1. Način ostvarivanja prava lica na koje se podaci odnose

Lica na koja se podaci o ličnosti odnose, mogu ostvariti svoja prava iz dela 10. ove Politike, popunjavanjem zahteva navedenih u nastavku.

Zahtev za pristup podacima o ličnosti

Zahtev za ispravku i dopunu podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane Vakpak

Zahtev za brisanje podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane Vakpak

Zahtev za ograničenje obrade podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane Vakpak

Zahtev za prenos podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane Vakpak

Zahtev za podnošenje prigovora na obradu podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane Vakpak

 1. Kontakt podaci rukovaoca 

Kontakt podaci Vakpak su:

Adresa: 22. Oktobra 15, Zemun, Beograd

Kontakt: 011/2615-640, 011/3166-347 i 065/888-9001

e-mail:office@vakpak.rs

 1. Podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 

Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd (u ovom tekstu: Poverenik).

Lice na koja se podaci o ličnosti odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti od strane Vakpak u suprotnosti sa odredbama Zakona.